Menu Zamknij

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła?

Zakup i montaż pompy ciepła jest bardzo dobrą decyzją o wyborze sposobu ogrzewania budynku. Niemniej, to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie grzewcze bywa sporą inwestycją pod kątem budżetowym. Aby zmniejszyć koszt przedsięwzięcia, zarówno prywatni właściciele domów jak i władze gmin szukają sposobu na refundację poniesionych wydatków. Na co warto w tym kontekście zwrócić uwagę? Czy i w jaki sposób na pompy ciepła można uzyskać dofinansowanie lub inne formy finansowego wsparcia?

Czy jest dofinansowanie na pompy ciepła?

Dofinansowanie do pomp ciepła jak najbardziej jest możliwe. Formy podreperowania budżetu, w zakresie zarówno zakupu jak i montażu instalacji, mogą przybrać dwojaki tor. Pierwszy z nich obejmuje typową dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową. Drugi zaś ulgę podatkową, czyli odliczenie od podatku części poniesionych kosztów.

Dotacja z Programu Czyste Powietrze

Rządowy Program pod nazwą Czyste Powietrze umożliwia otrzymanie dotacji wtedy, kiedy dom wyposażony jest w tradycyjną instalację grzewczą, którą właściciele budynku pragną wymienić na instalację korzystającą z odnawialnych źródeł energii. Pompy ciepła, w zależności od rodzaju, energię grzewczą czerpią z powietrza (pompy typu powietrz-woda), wód gruntowych (wtedy mowa o urządzeniach typu woda-woda) bądź spod powierzchni ziemi (dotyczy gruntowych pomp ciepła), dlatego nie ulega wątpliwości, że warunek korzystania z OZE w przypadku pomp ciepła jest spełniony. Dotacja skierowana jest nie tylko do osób, które są jedynymi właścicielami danego budynku, lecz też do współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Dotacją z Programu mogą zainteresować się także osoby fizyczne, które posiadają na własność wydzielony lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym - lokal ten powinien mieć jednak wyodrębnioną księgę wieczystą.

Ile wynosi kwota dotacji?

Istnieją dwa poziomy dofinansowania - podstawowy oraz podwyższony. W przypadku poziomu podstawowego, Program zakłada dofinansowanie ogólne do 30.000 zł, a w przypadku podwyższonego poziomu, do 37.000 zł.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju wybranej metody grzewczej oraz poziomu dotacji znaleźć można tutaj:

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze można znaleźć na rządowej stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.

Dotacja z Programu Stop Smog

Program Stop Smog obowiązuje na terenach tzw. uchwały antysmogowej (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) w województwie śląskim. Realizowany jest przez gminy, jednak w ich imieniu stroną porozumienia może być również powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny. Podobnie jak w przypadku Programu Czyste Powietrze, celem jest poprawa jakości powietrza między innymi poprzez wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne. Program Stop Smog wdrożony został z myślą o najmniej zamożnych gospodarstwach domowych, a w szczególności tych, których członkowie to osoby mające prawo korzystać ze świadczeń pieniężnych (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Dotacja obejmować może koszty urządzeń, instalacji, w tym montaż pompy ciepła, koszty materiałów, robót budowlanych i usług. Dotacja ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów  obejmuje do 70% kosztów realizacji porozumienia.

Szczegółowy spis kosztów kwalifikowanych w ramach Stop Smog znaleźć można tutaj: Katalog kosztów kwalifikowanych w programie „Stop Smog”

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to kolejna możliwa forma wsparcia w przedsięwzięciu, jakim jest instalacja pompy ciepła. Ulga ta daje możliwość odliczenia od podatku części poniesionych kosztów temu podatnikowi, który zdecyduje się między innymi na całkowitą lub częściową zamianę tradycyjnych źródeł energii (gaz ziemny, gaz płynny LPG, węgiel kamienny, olej opałowy) na odnawialne źródła energii. Aby móc skorzystać z odliczenia, należy zachować faktury VAT, które będą dowodem poniesionych kosztów. Odliczenie od podatku można łączyć z Programem Czyste Powietrze - wówczas w ramach ulgi warto rozliczyć część kosztów, która nie została dofinansowana. Jeżeli oprócz pompy ciepła podatnik zdecyduje się na montaż kolektorów słonecznych, co znacznie podwyższyć może efektywność instalacji grzewczej, albo instalacji fotowoltaicznej, zapewniając tym samym w pełni samowystarczalny obieg energii cieplnej oraz elektrycznej w budynku mieszkalnym z pompą ciepła, ulga termomodernizacyjna będzie dobrą okazją do odliczenia również i tych kosztów. Kwota odliczenia może dochodzić aż do 53.000 zł. Więcej o uldze termomodernizacyjnej: Ulga termomodernizacyjna

Gdzie ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła?

Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze i Stop Smog można złożyć na kilka sposobów.

  1. Osobiście w urzędzie wojewódzkim, gdzie swój oddział ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w siedzibie gminy, z którą WFOŚiGW podpisał porozumienie. Wniosek wraz z załącznikami należy wówczas wypełnić na miejscu ręcznie.
  2. Złożyć e-wniosek przez Internet na rządowym portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Po zarejestrowaniu należy wniosek wypełnić. Jeżeli procedura przebiegnie bez zastrzeżeń, wniosek uzyska status: poprawny i automatycznie zostanie nadana mu suma kontrolna. Należy podpisać wniosek elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego) i za pośrednictwem Portalu Beneficjenta złożyć go na Skrzynkę podawczą PDF.

3. Złożyć wniosek na Kredyt Czyste Powietrze w banku, który bierze udział w propagowaniu Programu. Po przyznaniu kredytu bank wypełni wniosek o dofinansowanie i prześle go do właściwego WFOŚiGW.  Przyznawana jest wówczas tzw. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze

Jeśli chodzi zaś o ulgę termomodernizacyjną, tutaj wniosek nie jest potrzebny. Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, w którym poniesiono wydatek.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie na pompy ciepła?

Jeśli wniosek o dofinansowanie składamy w WFOŚiGW, możemy to zrobić do 6 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji, jednak ta nie może rozpocząć się później niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeśli staramy zaś się o dotację w ramach Kredytu Czyste Powietrze, wniosek musi być złożony jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, która z kolei powinna być zrealizowana do 18 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Wnioski o dofinansowanie należy składać maksymalnie do 30 czerwca 2027 roku, do godziny 24.00.

Program Czyste Powietrze, Stop Smog oraz ulga termomodernizacyjna to rekomendowane sposoby na otrzymanie zastrzyku finansowego oraz zmniejszenia kosztów inwestycji, kiedy w grę wchodzi instalacja pompy ciepła. Odnawialne źródła energii są ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych, często szkodliwych paliw, które powodują nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych substancji do atmosfery. Pompy ciepła tworzą nową jakość, idącą w parze z koniecznością ochrony środowiska oraz zdrowia. Warto na bieżąco śledzić aktualności związane z rządowymi programami dotacji i ulgami podatkowymi. Warunki skorzystania z dotacji co jakiś czas mogą ulegać modyfikacji. Być może zaś w kolejnych miesiącach pojawią się nowe możliwości, pozwalające na jeszcze inne formy refundacji, które sprzyjają wymianie starych instalacji grzewczych na pompy ciepła.

Uwaga! - 29 kwietnia 2022 r. ruszył nabór wniosków w nowym programie dofinansowań, który wspiera zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami programu o nazwie Moje Ciepło.